Foreslå testen til andre

Jakob Sølvhøj

ØEnhedslisten

Job: Medlem af Folketinget
Uddannelse: Ufaglært
By: Herlev
Familie: Gift, 4 børn og 3 børnebørn
Alder: 64

Profil:
Jeg har været medlem af Folketinget siden juni 2015. Valgt i Vestjyllands storkreds. Formand for Enhedslistens folketingsgruppe og ordfører på følgende områder : Børn, undervisning, uddannelse og forskning samt handicapområdet.
Inden da har jeg været godt 40 år på arbejdsmarkedet og i næsten lige så mange været tillidsvalgt i fagbevægelsen. Senest i fagforbundet FOA, hvor jeg i en halv snes år var landsformand for de pædagogiske faggrupper og medlem af forbundets daglige ledelse. Fra midten af 80’erne medlem af ledelserne i diverse tværfaglige samarbejder. Medlem af LO’s hovedbestyrelse 2003-2005.
Født op opvokset i Helsingør. Student fra Helsingør Gymnasium 1973. Ingen yderligere uddannelse.
Medlem af Enhedslisten siden listens dannelse i 1989. Medlem af hovedbestyrelse og forretningsudvalg 1995-97 og 2012- . Folketingskandidat i flere perioder siden 1991. Opstillet i Vestjyllands Storkreds siden 2012. Kandidat i Herning Nord, Silkeborg Syd og Viborg Vest.

Mærkesag 1:
En hurtig – og socialt retfærdig – grøn omstilling af vores samfund.
Det haster, hvis vi skal stoppe den globale opvarmning og bremse klimakatastrofen, der allerede i dag har voldsomme konsekvenser for vores natur og truer levevilkårene for mennesker overalt på kloden. Den grønne omstilling kan ikke udsættes. Det er nu, der skal handles.
Danmark har et stort ansvar at løfte. Både gennem en grøn omstilling i vores eget land og ved at bidrage til at støtte verdens fattigste lande med den nødvendige klimaomstilling.
Hele vores transportsystem skal grundlæggende forandres. Indenfor få år skal vi gennemføre en drastisk begrænsning af diesel og benzinbiler. Der skal stoppes for udbygningen af nye motorveje og til gengæld investeres milliarder i fleksibel kollektiv trafik og fremme af elbiler.
Landbruget skal omlægges, så kødproduktionen kraftigt reduceres og store landbrugsarealer omdannes til skov og natur. Omstillingen af energisektoren til vedvarende energi skal fremskyndes og industriens udledning af CO2 drastisk reduceres.
Vi er alle forpligtet til at bidrage til en hurtig grøn omstilling, men regningen skal først og fremmest betales af virksomhederne og de mest velstillede – i Danmark og globalt. Den grønne omstilling skal være socialt retfærdig.

Mærkesag 2:
God velfærd kræver gode arbejdsvilkår – de offentligt ansatte skal have flere kolleger
Der er brug for et kraftig løft af velfærden, hvor års besparelser har betydet, at der mangler personale næsten overalt. Kommunerne skal sikres bedre økonomi til at forbedre vilkårene for børn, unge, ældre og borgere med handicap. Regionerne skal have tilført flere penge til hospitalerne, og der skal ikke mindst tilføres flere ressourcer til hele vores uddannelsessystem.
På dagtilbudsområdet skal vi have indført minimumsnormeringer, så der er voksne nok til at sikre omsorg og udvikling. Det skal sikres ved et loft over antallet af børn pr pædagogisk medarbejder.
Skal vi fastholde og udvikle folkeskolen som fundamentet i vores uddannelsessystem, er der brug for en milliardinvestering, så vi bl.a. kan få klassekvotienter ned, og så skal lærerne igen sikres den indflydelse på egne arbejdsvilkår og skolens udvikling, som de fik frataget under Thorning-regeringen.
Der skal indføres nye rettigheder til de ældre, der forpligter kommunerne til en rimelig standard i ældreomsorgen. Tilsvarende skal der indføres rettigheder på handicapområdet, så alle borgere med handicap sikres den støtte og hjælp, de har behov for.
Der er brug for tusindvis af nye offentligt ansatte, hvis vi skal sikre ordentlig velfærd.

Mærkesag 3:
Opgør med uligheden – vi skal have tryghed og social retfærdighed.
Der er brug for et opgør med den voksende ulighed i vores samfund, der har skabt stigende social utryghed. Indførelsen af fattigdomsydelser har medført øget børnefattigdom, og vilkårene er forringet for syge, arbejdsløse, mennesker med handicap, og alt for mange er frataget mulighed for et godt seniorliv.
Alle skal have krav på en værdig alderdom. Derfor skal der etableres nye muligheder for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på ordentlige vilkår.
Kontanthjælpsloftet, 225-dages reglen og integrationsydelsen skal fjernes. Reglerne for sygedagpenge , førtidspension og fleksjob skal forbedres, og dagpengesystemet skal genoprettes ved en regulering af dagpengenes størrelse, og ændringer der forhindrer, at tusinder årligt mister dagpengeretten.
Besparelser på sygedagpengene gør ikke de syge raske. Forringelsen af førtidspensionen får ikke borgere med handicaps funktionsnedsættelse til at forsvinde, og tabet af dagpenge eller forringet kontanthjælp skaffer ikke nye arbejdspladser.
Vi skal have et socialt retfærdigt samfund, hvor der er tryghed for de mange.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Jakob er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Jakob er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Jakob er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Jakob er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Jakob er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Jakob er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Jakob er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Jakob er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Jakob er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Jakob er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Jakob er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Jakob er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Jakob er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Jakob er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Jakob er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Jakob er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Jakob er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Jakob er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Jakob er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Jakob er Meget enig

Foreslå testen til andre